Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Giám đốc Sở Nông Lâm Nghiệp tỉnh Luang Prabang: Giao đất giao rừng dựa vào luật tục và luật pháp

 • Song song với với việc triển khai phân định quản lý ‘ranh giới’, ‘địa giới’ hành chính từ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và bản, cũng như sự áp dụng thuần túy các kỹ thuật trong giao đất giao rừng cho các hộ gia đình thì các vấn đề vướng mắc, xung đột ở thực tiễn lại diễn ra ngày càng nhiều.

  Hơn nữa, tại những địa phương, cộng đồng vẫn đang thực hành phương thức canh tác truyền thống ví dụ du canh du cư, canh tác nương rẫy…với sự áp đặt trên, cùng với những  tác động của nền kinh tế thị trường, sẽ càng làm tăng các xung đột. Xung đột có thể xảy ra giữa các gia đình, cộng đồng, tộc người và đôi khi giữa người dân và chính quyền địa phương.  

  Thời gian qua, Chương trình CHESH Lào, thông qua sự phối kết hợp với Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Luang Prabang và các tổ chức liên quan đã triển khai một số nhgiên cứu điểm về áp dụng lồng ghép giữa luật tục, tổ chức truyền thống cộng đồng với luật pháp và cơ quan chức năng trong giải quyết các xung đột đất rừng tại các bản Lóng Lăn, Đen Xa Vang, Phon Xa Vat và Na Xam Phan.

  Bằng phương pháp này, các xung đột được giải quyết một cách hài hòa giữa các tộc người Kho Mu, Lao Lum và H’mong. Họ đã cùng nhau xây dựng các qui ước cộng đồng trong việc đồng quản lý các vùng đất rừng mà đã từng xảy ra xung đột trước đây như rừng tín ngưỡng ‘Tồng Xênh’ của người H’mông, rừng đầu nguồn nước của người Kho Mú, vùng chăn thả cộng đồng…

  Giao đất giao rừng là một chiến lược hướng tới quản lý bền vững các dạng tài nguyên thiên nhiên, góp phần ổn định đời sống người dân địa phương. Tuy nhiên, cũng cần phối kết hợp với những giải pháp phù hợp liên quan tới qui hoạch, quản lý tài nguyên thiên nhiên sau giao đất giao rừng. Các mô hình trên đây cần được nghiên cứu thêm để làm điểm nhân rộng ra các bản khác của tỉnh Luang Prabang.
   

  Ông Somphong PRADICHIT
  Giám đốc Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Luang Prabang
  Hội thảo: Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục_Luang Prabang, Lào,
  4/4/2012 12:27 PM
   

Bài viết khác