Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Những đánh giá của Cộng đồng, Chính quyền địa phương và Đối tác về CIRUM

  • Trung tâm CIRUM là một tổ chức phi lợi nhuận, các hoạt động của CIRUM tập trung vào (1) tăng cường quyền sử dụng và quản lý lâu dài của các cộng đồng dân tộc đối với tài nguyên đất, rừng, đặc biệt là các rừng truyền thống gắn liền với nền tảng văn hoá bản địa và sinh kế truyền thống dựa vào đất rừng; (2) Nâng cao năng lực và tính tự tin quản trị tài nguyên đất, rừng và phát triển nguồn nhân lực địa phương, đặc biệt là tôn trọng thế mạnh của phụ nữ, góp phần ổn định cuộc sống và phát triển; (3) Thúc đẩy các mô hình sinh kế tạo thu nhập bền vững dựa vào tài nguyên đất, rừng góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội địa phương dựa trên hệ giá trị văn hoá, xây dựng một cộng đồng thân thiện với môi trường và đoàn kết. Từ những hoạt động của mình, CIRUM đã được cộng đồng, chính quyền địa phương cũng như các đối tác đánh giá cao
    Xem chi tiết tại đây

Bài viết khác