Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Nguyên nhân và hậu quả của mất rừng: Các đối tượng tham gia - nghiên cứu điểm tại Việt nam

Ngày đăng: 08/05/2012

Sự khác biệt và xung đột về quan điểm giá trị, mối quan tâm và sở thích của các đối tượng tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên được xem là một trong ...

Chi tiết

Kiến nghị của SPERI_CODE_CIRUM trong diễn đàn Nhân dân ASIAN 2012 tại Phnong Penh

Ngày đăng: 04/04/2012

Quyền của người bản địa đối với đất, 'chợ vườn' hướng tới sự tự chủ về kế sinh nhai của những người nông dân nhỏ và vấn đề 'tước đoạt' tài nguyên đất rừng của các ...

Chi tiết

Phương pháp Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục

Ngày đăng: 06/04/2012

Xung đột đất đai diễn ra ở nhiều nơi do người dân, đặc biệt là nông dân mất đất dưới các hình thức và áp lực khác nhau. Các chương trình hiện đại hóa, công ...

Chi tiết

Trình bày thảo luận nhóm chính quyền: Hội thảo giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục_ từ 4-6.4.2012 tại Luang Prabang, Lào

Ngày đăng: 10/04/2012

Kết quả thảo luận nhóm cán bộ, chính quyền huyện và tỉnh Luang Prabang trong Hội thảo: Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục tổ chức bởi CHESH Lào / SPERI từ ngày 4 đến 6 tháng ...

Chi tiết

Kết quả thảo luận nhóm người dân_Hội thảo giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục_từ 4-6.4.2012 tại Luang Prabang, Lào

Ngày đăng: 10/04/2012

Kết quả thảo luận nhóm người dân bản Phonsavat và Densavang huyện Luang Prabang trong Hội thảo: Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục tổ chức bởi CHESH Lào / SPERI từ ngày 4 đến 6 tháng ...

Chi tiết

Trình bày thảo luận nhóm NGOs: Hội thảo giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục_từ ngày 4-6.4.2012 tại Luang Prabang, Lào

Ngày đăng: 11/04/2012

Kết quả thảo luận nhóm cán bộ các tổ chức CHESH_Lào, SPERI, LBA và CDEA trong Hội thảo: Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục tổ chức bởi CHESH Lào / SPERI từ ngày 4 đến ...

Chi tiết

Phân tích Thông tư liên tịch 07 và REDD

Ngày đăng: 01/11/2011

Nội dung và tiến trình triển khai của Thông tư liên tịch 07 hiện nay đang được hết sức chú ý lưu tâm bởi các nhà quản lý tài nguyên, các tổ chức Nhà nước ...

Chi tiết

Báo cáo Tổng quan về Lâm trường Quốc doanh năm 2011

Ngày đăng: 17/11/2011

Báo cáo Tổng quan về Lâm trường Quốc doanh 'Hiện trạng, các Vấn đề, và Khuyến nghị' vừa được chấp bút bởi cán bộ của Ban chính sách về các tổ chức quản lý ...

Chi tiết