Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Báo cáo tổng kết GĐGR tại xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2012
Trang: 19
Người đăng:
Từ khóa: Giao đất giao rừng, quyền đất rừng, qui hoạch sử đụng đất
Abstract:
Đồng Thắng là một xã miền núi, vùng sâu xa của huyện Đình Lập, Lạng Sơn. Tổng dân số (2012) là 468 người/112 hộ dân, bao gồm dân tộc Tày 47%, Dao 31%, Sán chỉ 22%. Toàn xã có 6 thôn (2 thôn người Dao, 2 thôn người Tày và 1 thôn người Sán Chỉ, 1 thôn có cả người Sán Chỉ và người Tày sống chung). Tỷ lệ nghèo toàn xã là 68,46%. Thu nhập chủ yếu của người dân là các sản phẩm từ rừng như khai thác nhựa, thông, nhựa trám, nhựa sau sau, măng, Mã Kích, Nấm Lim, khai thác lâm sản như song mây, tre vầu tự nhiên, cây thuốc nam nấu cao thực vật, nuôi ong, bắt ong rừng và gỗ củi. Tổng diện tích đất tự nhiên là 5.450,10 ha, trong đó đất lâm nghiệp 5.362,9 ha, còn lại là đất sản xuất nông nghiệp và đất khác.

Trong năm 2010-2012, Trung tâm CIRUM và Phân Viện Điều tra Qui hoạch rừng Bắc Trung bộ (FIPI) phối kết hợp với UBND huyện Đình Lập, UBND xã Đồng Thắng, các Phòng, Ban chức năng cấp huyện và xã, cùng toàn thể các cộng đồng thôn xã Đồng Thắng thực hiện Dự án nói trên. Chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đáp ứng đúng nguyện vọng thực tế của bà con, cũng như yêu cầu của các cấp chính quyền địa phương và tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước.
 
Tài liệu này sẽ báo cáo kết quả chương trình giao đất, giao rừng tại xã Đồng Thắng theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNN&PTNT và BTNMT ngày 29/01/2011 về việc hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp (sau đây gọi là Thông tư 07/2011). Đây là một phương pháp tiếp cận có nhiều bên tham gia, đặc biệt là sự vào cuộc của các chính quyền địa phương, các Phòng, Ban chức năng và của người dân tại xã Đồng Thắng.
Print Bookmark and Share Back