Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tổng quan

 • Chính thức hình thành vào tháng 4 năm 2013, Mạng lưới Đất rừng (LandNet) gồm các thành viên với mong muốn được liên kết với nhau trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, hợp tác và thống nhất, nhằm hướng tới mục tiêu quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và rừng vì sinh kế bền vững.

  Tôn chỉ của LandNet là theo đuổi phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng và người dân, kế thừa và phát triển những thành quả của cộng đồng và các tổ chức liên minh CIRUM/SPERI/CODE hơn hai thập niên qua trong phát triển cộng đồng, quản lý và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam và Lào. Mạng lưới Đất rừng tập trung vào các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các giải pháp bền vững cho cộng đồng trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số sống tại các vùng cao Việt Nam và tiểu vùng Mekong.

  LandNet có Ban Thư ký và các điều phối viên, thành viên cấp vùng. Khác biệt với các mạng lưới khác là LandNet đóng vai trò chủ đạo trong việc ra quyết định dựa trên nền tảng là người dân mà không phải là các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Mối quan tâm của các cộng đồng dân tộc và những đóng góp của họ sẽ là cơ sở xây dựng các mục tiêu và hướng đi của Mạng lưới. Mọi quyết định sẽ xuất phát từ người dân.

  Các thành viên của LandNet đồng thuận cao trong việc thống nhất triển khai hoạt động sau:
  • Tư vấn và hỗ trợ các cộng đồng các giải pháp quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất rừng ở Việt Nam và lưu vực vùng Mekong;
  • Chia sẻ và nâng cao nhận thức của các cộng đồng về quyền lợi, nghĩa vụ, cũng như tiếp cận các chính sách liên quan; phát  huy và nâng cao tính trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp liên quan đến quyền của người dân trong quyền quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, rừng;
  • Nghiên cứu các mô hình bằng chứng góp phần đóng góp cho quá trình hoạch định chính sách tại các cấp;
  • Mở rộng Mạng lưới cả về nội dung và thành viên.
  Hệ thống tổ chức của Mạng lưới Đất rừng bao gồm: Mạng lưới cấp quốc gia và Mạng lưới tại các địa phương. Cấu trúc Mạng lưới gồm: Điều phối viên cấp vùng và Ban thư ký.
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại