Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Nguyên tắc hoạt động

  • Chính thức hình thành vào tháng 4 năm 2013, Mạng lưới Đất rừng (viết tắt bằng tiếng Anh là LandNet) gồm các thành viên là các nông dân dân tộc thiểu số với mong muốn được liên kết với nhau trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, hợp tác và thống nhất, không vì mục tiêu chính trị, hướng tới mục tiêu quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và rừng vì sinh kế bền vững.
     
    Tôn chỉ của LandNet là theo đuổi phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng và người dân, kế thừa và phát triển những thành quả của cộng đồng và các tổ chức liên minh LISO hơn hai thập niên qua trong phát triển cộng đồng, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Landnet tập trung vào các hoạt động thúc đẩy các sáng kiến địa phương trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số sống tại các vùng cao Việt Nam và tiểu vùng Mekong.
     
    Khác biệt với các mạng lưới khác là LandNet đóng vai trò chủ đạo trong việc ra quyết định dựa trên nền tảng là người dân mà không phải là các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Mối quan tâm của các cộng đồng dân tộc và những đóng góp của họ sẽ là cơ sở xây dựng các mục tiêu và hướng đi của Mạng lưới. Mọi quyết định sẽ xuất phát từ người dân.