Nhà tài trợ

1
1
3
Brot
5

Điều Phối Viên Vùng

  • Từng mạng lưới cấp địa phương nằm trong vùng hoạt động của LandNet bầu 1 đến 2 người đảm nhiệm điều phối hoạt động của Mạng lưới, gọi là Điều phối viên vùng. Điều phối vùng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung công việc đã được thống nhất với Ban thư ký. Mạng lưới địa phương họp định kỳ 3 tháng/lần và họp đột xuất khi có yêu cầu; đồng thời thực hiện tiếp nhận đăng kí thành viên mới. Nhiệm kỳ của Điều phối địa phương 1 năm.


     
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại