Nhà tài trợ

1
1
3
Brot
5

Ban Thư Kí

 • Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Tổng thư ký Mạng lưới. Tổng Thư ký chịu trách nhiệm tổ chức mọi hoạt động của Ban thư ký và thực hiện các nhiệm vụ đã thống nhất với các điều phối viên cấp vùng; phụ trách chung và trực tiếp tổ chức huy động các nguồn lực tài chính, quản lý sử dụng tài chính, phục vụ các yêu cầu thiết yếu của Mạng lưới; phát triển và duy trì các quan hệ đối tác trong và ngoài nước của Mạng lưới. Giúp việc cho Tổng thư ký có các thành viên thư ký và một số chuyên viên nghiệp vụ.

  Nhiệm vụ của Ban thư ký
  • Tham mưu xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động, đề xuất các điều chỉnh phát sinh;
  • Theo dõi, thúc đẩy quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động của Mạng lưới;
  • Tổng hợp, phân tích và dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Mạng lưới theo định kỳ năm;
  • Tổ chức các hoạt động quản trị để đáp ứng các nhu cầu của Mạng lưới.

   

In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại