SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Giới Thiệu
Tổng quan
Điều Phối Viên Vùng
Ban Thư Kí
Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Liên minh chủ quyền sinh kế
Ban Thư Kí
Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Tổng thư ký Mạng lưới. Tổng Thư ký chịu trách nhiệm tổ chức mọi hoạt động của Ban thư ký và thực hiện các nhiệm vụ đã thống nhất với các điều phối viên cấp vùng; phụ trách chung và trực tiếp tổ chức huy động các nguồn lực tài chính, quản lý sử dụng tài chính, phục vụ các yêu cầu thiết yếu của Mạng lưới; phát triển và duy trì các quan hệ đối tác trong và ngoài nước của Mạng lưới. Giúp việc cho Tổng thư ký có các thành viên thư ký và một số chuyên viên nghiệp vụ.

Nhiệm vụ của Ban thư ký
  • Tham mưu xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động, đề xuất các điều chỉnh phát sinh;
  • Theo dõi, thúc đẩy quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động của Mạng lưới;
  • Tổng hợp, phân tích và dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Mạng lưới theo định kỳ năm;
  • Tổ chức các hoạt động quản trị để đáp ứng các nhu cầu của Mạng lưới.

 

In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.