SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Nghiên cứu tình huống
Tổng quan
Quyền đất rừng
Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
Đồng quản trị đất rừng
Liên minh chủ quyền sinh kế
Tổng quan
Mạng lưới Đất-Rừng (LandNet) trong thời gian qua đã phối hợp với các nông dân nòng cốt, các ban ngành chính quyền địa phương, tổ chức khoa học công nghệ và chuyên gia, vvv đã triển khai các nghiên cứu điểm liên quan tới: a) Đất rừng tâm linh, b) Luật tục trong quản lý TNTN, c) Đồng quản trị đất rừng tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số như Hmong, Thái, Dao, Tày, Nùng, Mã Liềng, Ê Đê, Gia Rai, Khơ Mú, Lào Lùm ở Việt Nam và Lào. Các nghiên cứu điểm này đã, đang và sẽ được tổng kết để phục vụ quá trình phân tích, phản biện chính sách ở các cấp.

VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA LANDNET
 
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.