Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Thực hiện chương trình hỗ trợ giao đất gắn với giao rừng cho cộng đồng dân cư các bản người Thái, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

 • Chiến lược xuyên suốt của các chương trình hoạt động của Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) từ khi thành lập cho đến nay là hướng tới một sự đóng góp và thúc đẩy có hiệu quả quyền tiếp cận, quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất và rừng cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để không chỉ phục vụ cho việc duy trì nguồn sinh kế bền vững của người dân mà còn hướng tới duy trì, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống gắn với rừng của họ. Chương trình hỗ trợ Giao đất gắn với giao rừng cho cộng đồng các thôn bản Na Chảo, Bản Tục và Bản Pang trên địa bàn xã Đồng Văn không nằm ngoài mục tiêu đó. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành chuyên môn của huyện Quế Phong, chính quyền huyện, xã và các đoàn thể chính trị xã hội của xã Đồng Văn, đại diện cộng đồng các thôn/bản, đặc biệt là sự tham gia của các thành viên Mạng lưới Đất rừng (LandNet).


   
  Đất rừng bản Pang xã Đồng Văn/Ảnh: CIRUM
   
  Xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An là một trong 3 vùng thực hiện chương trình hỗ trợ Giao đất gắn với giao rừng theo TTLT số 07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT do Trung tâm CIRUM hỗ trợ thực hiện. Cộng đồng dân cư các bản Na Chảo, bản Tục, bản Pang của xã Đồng Văn chủ yếu là dân tộc Thái (chiếm 99%) và sinh kế chủ đạo của họ trước đây cũng như hiện nay gần như hoàn toàn phụ thuộc vào rừng. Vì vậy, việc thực hiện Chương trình hỗ trợ GĐGR cho cộng đồng dân cư thôn bản tại xã Đồng Văn để quản lý, bảo vệ sử dụng lâu dài là rất phù hợp trong bối cảnh đất, rừng ngày càng thu hẹp theo hướng không có lợi cho người dân, đặc biệt là các bản tái định cư từ 2 thủy điện Hủa Na và Cửa Đạt. Các diện tích đất, rừng dự kiến giao chủ yếu là Rừng nguồn nước, rừng thiêng và rừng sử dụng chung của cả thôn bản. Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến: (i) hoạt động nghiên cứu luật tục trong quản lý bảo vệ rừng; (ii) Tập huấn chính sách đất và rừng; (iii) Rà soát ranh giới và điều tra rừng.  Cộng đồng thảo luận về quỹ đất rừng và luật tục trong quản lý tài nguyên đất và rừng
  của người Thái bản Đồng Mới, xã Đồng Văn/Ảnh: CIRUM  Mô hình trồng cây Hương Bài dưới tán rừng của bà Lương Thị Thích
  bản Đồng Mới xã Đồng Văn/Ảnh: CIRUM


  Tập huấn chính sách về đất và rừng cho thôn bản Na Chảo xã Đồng Văn/Ảnh: CIRUM


  Hoạt động rà soát ranh giới và điều tra rừng có sự tham gia của cộng đồng và kiểm lâm/Ảnh: CIRUM   
  Người dân sử dụng thước Bitterrlich để xác định trữ lượng rừng/ Ảnh: CIRUM 

Bài viết khác