Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Quyết định_Giao đất gắn với giao rừng theo Thông tư liên tịch 07/TTLT/2011/BTN-BNN cho cộng đồng Pỏm Om

  • Ngày 19 tháng 6 năm 2012, UBND huyện Quế Phong ra quyết định số 616/QĐ-UBND về việc Giao đất gắn với giao rừng theo Thông tư liên tịch 07/TTLT/2011/BTN-BNN cho cộng đồng dân tộc Thái ở bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch. Pỏm Om là bản đầu tiên của huyện Quế Phong nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung nhận được quyền quản lý, sử dụng đất rừng cộng đồng trong thời gian 50 năm. Đây là nỗ lực và sự cam kết của bên liên quan như người dân bản Pỏm Om, chính quyền và cơ quan chức năng xã Hạnh Dịch và huyện Quế Phong, viện SPERI và tổ chức hỗ trợ NPA thông qua dự án thí điểm về quyền của cộng đồng đối với đất-rừng.
    Xem chi tiết Quyết định ở đây.

Bài viết khác