Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Quá trình xây dựng và phát triển HTX Lâm Nghiệp Trường Sơn, xã Sơm Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Tác giả: Trần Quốc Việt
Ngày đăng: 2012
Trang: 14
Người đăng: www.speri.org
Từ khóa: HTX Lâm nghiệp, rừng cộng đồng, luật đất đai, quản lý TNTN, phân bổ lợi ích rừng
Abstract:
Đã có nhiều chủ trương, chính sách, nghị định của Đảng và Nhà nước trong khoảng thời gian từ năm 1980 trở lại nay về lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng. Tại các văn bản pháp luật này quy định rất rõ mục đích sử dụng, quy chế quản lý và bảo vệ rừng một cách chặt chẽ. Hệ thống quản lý bảo vệ được xác lập, phân cấp trách nhiệm quản lý từ Trung ương đến địa phương. Một số chính sách đã được thực hiện trong nhiều năm qua đã có tác động tích cực: Nhiều nơi tình trạng chặt phá rừng bừa bãi được hạn chế, độ che phủ của rừng tăng lên, cải thiện môi trường tự nhiên và đã góp phần nâng cao đời sống người dân sống bằng nghề rừng. Nhưng vẫn còn nhiều nơi, sự suy thoái vốn rừng vẫn tiếp tục gia tăng, Chính phủ phải tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và phát triển rừng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: nguyên nhân nào dẫn đến những thành công và những hạn chế trong việc triển khai các chủ trương, chính sách trong thực tiễn và tại sao?. Các chủ rừng và những biện pháp quản lý bảo vệ được sử dụng như thế nào?, Những bài học và kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng đó?  

HTX Lâm nghiệp Trường Sơn là một chủ rừng chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. HTX được xây dựng trên cơ sở Nhóm Cộng đồng cùng nhau bảo vệ rừng. Các xã viên HTX đã tự nguyện, hợp tác và đóng góp các tư liệu sản xuất bằng vốn rừng được giao, công, sức, tiền của và trí tuệ để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Sau gần 15 năm hoạt động, kết quả của HTX Lâm nghiệp Trường Sơn đã phần nào có câu trả lời cho chúng ta về những trăn trở, suy nghĩ trên đây.
Print Bookmark and Share Back