Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Kết quả GĐGR tại xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: Tháng 12 năm 2012
Trang: 58
Người đăng: www.cirum.org
Từ khóa: Giao đất giao rừng, quyền đất rừng, tranh chấp đất rừng, qui hoạch sử dụng đất.
Abstract:
Trong năm 2010-2012, Trung tâm CIRUM và Phân Viện Điều tra Qui hoạch rừng Bắc Trung bộ (FIPI) phối kết hợp với UBND huyện Đình Lập, UBND xã Đồng Thắng, các Phòng, Ban chức năng cấp huyện và xã, cùng toàn thể các cộng đồng thôn xã Đồng Thắng thực hiện Dự án nói trên.

Tài liệu này báo cáo kết quả chương trình giao đất, giao rừng tại xã Đồng Thắng theo Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNN&PTNT và BTNMT ngày 29/01/2011 về việc hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp (Sau đây gọi là Thông tư 07/2011). Đây là phương pháp tiếp cận có nhiều bên tham gia, đặc biệt là sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, các Phòng/Ban chức năng và của người dân tại xã Đồng Thắng.
Print Bookmark and Share Back