Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Góp ý dự thảo: Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp 2017
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 17
Người đăng: CIRUM
Từ khóa: rừng, cộng đồng, hộ gia đình, đất lâm nghiệp, giao đất
Abstract:
Ngày 21/3/2018, Trung tâm CIRUM đã gửi Công văn đến Ban soạn thảo để góp ý xây dựng Dự thảo lần 1 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017. Những nội dung góp ý chính bao gồm: làm rõ thuật ngữ ‘cải tạo rừng tự nhiên’; bảo đảm mức chi trả dịch vụ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; quy định rõ tiêu chí loại hình rừng tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; quyền khai thác lâm sản của hộ gia đình, cộng đồng; quy định rõ đối tượng ưu tiên là cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân địa phương trong kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng; quy định rõ hơn thủ tục giao rừng, cho thuê rừng đối với tổ chức; phối hợp giữa cơ quan quản lý đất đai với ngành kiểm lâm trong giao đất giao rừng; và quy định rõ trách nhiệm khoán bảo vệ rừng đến người dân địa phương.
Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu tại đây
Print Bookmark and Share Back