Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Bất cập trong giao đất giao rừng tại cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi
Tác giả: Đàm Trọng Tuấn
Ngày đăng: 2012
Trang: 33
Người đăng: www.speri.org
Từ khóa: Quyền đất rừng, dân tộc thiểu số, luật tục, thiết chế truyền thống, rừng cộng đồng, rừng dòng họ, qui hoạch sử dụng đất rừng, giải quyết sung đột đất rừng, giao đất giao rừng, phân quyền
Abstract:
Báo cáo tổng kết và phân tích kết quả rà soát, tìm hiểu thực địa thực trạng quản lý sử dụng đất rừng làm cơ sở giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp thí điểm theo thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNN-BTN tại cộng đồng người Mông thôn Lùng Sán, xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Chương trình nghiên cứu thí điểm này được phối hợp triển khai bởi UBND huyện Si Ma Cai, Chi cục Phát triển Lâm nghiệp Lào Cai và Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI). Các phát hiện trong báo cáo nghiên cứu này hy vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ các câu hỏi liên quan tới: i) thực trạng về kết quả và hiệu quả của công tác giao đất giao rừng và công tác bản đồ qui hoạch quản lý sử đụng đất rừng tại các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi; ii) tại sao người dân tộc thiểu số miền núi vẫn thiếu đất sản xuất để ổn định đời sống và phát triển kinh tế mặc dù cáo cáo cho thấy nhóm này đã được giao hơn 1/3 quĩ đất lâm nghiệp trên cả nước, iii) bản thân các chính sách về đất đai vẫn chưa phù hợp hay việc triển khai các chính sách này (giao đất giao rừng, công tác bản đồ qui hoạch và quản lý đất lâm nghiệp) cần phải điều chỉnh? iv) nếu chưa phù hợp thì sẽ cần phải điều chỉnh ở những điểm nào? Nếu giao tiếp thì cơ chế nào cần  được áp dụng  để  đảm bảo việc giao  đất lâm nghiệp mang lại hiệu quả?  
Print Bookmark and Share Back