SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Xuất bản
Câu chuyện
Video
Tài liệu
Khuyến nghị chính sách
Liên minh chủ quyền sinh kế
Khuyến nghị chính sách
12/04/2017
Trong lịch sử phát triển của Việt Nam, các làng, bản, thôn, buôn, bon, phum, sóc, ấp  của các dân tộc (đặc biệt là dân tộc thiểu số - DTTS, sau đây gọi chung là làng bản là chủ rừng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng...
xem chi tiết...
13/03/2017
Cụ thể, khoản 33 điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có quy định: “Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sinh sống trong khu vực rừng sản xuất là rừng tự nhiên nơi chưa có tổ chức quản lý rừng mà có nhu cầu, khả năng bảo vệ, phát triển rừng thì được Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên không thu tiền sử dụng đất để bảo vệ, phát triển rừng và được kết hợp khai thác các lợi ích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng”. Quy định này khắc phục được bất cập và cách hiểu sai đối với Khoản 1, Điều 135-Luật Đất đai năm 2013, vì điều khoản 
xem chi tiết...
26/05/2014
Tài liệu này là tổng hợp các ý kiến của các đại biểu đã nêu trong Toạ đàm: Những bất cập, tồn tại về chính sách và thực tiễn trong công tác giao đất giao rừng. 
xem chi tiết...
08/10/2013
Sau Kỳ họp Quốc hội thứ 5, SPERI, CODE và CIRUM được tiếp cận 02 tài liệu: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) số 199/BC-CP ngày 19/5/2013 của Chính phủ. SPERI, CODE và CIRUM tổ chức nghiên cứu và thảo luận nghiêm túc, có sự tham gia của các cố vấn chúng tôi với các kiến nghị cụ thể trong bản Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
xem chi tiết...
22/10/2013
Cải cách toàn diện nếp nghĩ, nhận thức và cách hiểu của những người làm luật đất đai là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển trường tồn của quốc gia Việt nam. Qui hoạch sử dụng đất trên toàn lãnh thổ Việt nam PHẢI được nhận diện như là cơ sở, nền tảng và  kim chỉ nam xuyên suốt mọi  phương án, quyết định các loại qui hoạch khác là xu thế phát triển ổn định về chính trị -  xã hội và bền vững về  văn hóa -  kinh tế của Quốc gia.
xem chi tiết...
Tin khác
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.